Obchodní podmínky

vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“)

1.    Definice

1.1   V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1        „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy www.freeek.cz, www.freeek.eu a www.freeek.net, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží a služeb Uživatelem;

1.1.2        „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu

1.1.3        „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Artiklu a/nebo změnou množství vybraného Artiklu;

1.1.4        „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v učinném znění;

1.1.5        „Provozovatel“ je pan Milan Smejkal, IČ: 67064566, s mítem podnikání Špitálka 122/33, 602 00 Brno

1.1.6        „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shop při Registraci

1.1.7        „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shop, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském prostředí E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8        „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.9        „Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.10     „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.11     „Artikl“ znamená službu nebo věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li k Artiklu nabízena, tak i licence k užití této věci;

2.    Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1   Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb a smlouvy, podle nich je autorsky chráněn digitální obsah dodáván na nosiči dat

2.2   Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně DPH a včetně všech poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatel dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Artiklu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Artiklu, jestli toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3   V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4   Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1        Spotřebitel má podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí Artiklu. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik Artiklů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí polední dodávky Artiklu. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávájícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2        Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Špitálka 122/33, 602 00 Brno

2.4.3        Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Artikl odeslán Provozovateli nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4        Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4.5        Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

2.4.6        Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Artikly, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.4.7        Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Artiklů, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Artiklů (tj. cedulky, nálepky, kódy apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu

2.5   Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Artiklu v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Artiklu, včetně všech jeho funkčností.

2.6   Provozovatel nevyužívá možnost mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit se stížnostní na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3.    Proces uzavření Smlouvy

3.1   Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelů uzavření Kupní smlouvy. Nabídku na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ v uživatelském prostředí E-shopu.

3.2   Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknuti na dané tlačítko s označením „Objednat“.

3.3   Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4   Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

3.5   Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě emailovou adresu, identifikační údaje případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6   Provozovatel zašel Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu

3.7   Veškeré Artikly prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu jsou pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Artiklů. Ustanovení §1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.    Kupní smlouva

4.1   Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1        Uživatel kupuje od Provozovatele Artikly, které si uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného  Artiklu v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu;

4.1.2        Provozovatel má právo až do momentu odeslání Artiklu Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat;

4.1.3        Provozovatel je oprávněn kdykoliv pořádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Artiklu Uživateli;

4.1.4        Způsob zabalení Artiklu určuje výhradně Prozovatel; ustanovení §2097 Občanského zákoníku se tímto vylučuje;

4.1.5        Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu

4.1.6        Uživatel má právno zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Artikl a případně další peněžitá plnění Provozovateli;

4.1.7        Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu;

4.1.8        V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem;

4.1.9        V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele;

4.1.10     Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Artiklu. Slevy z ceny Artiklů nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak;

4.1.11     Součástí kupní ceny za Artikl nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Artikl; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele;

4.1.12     Provozovatel si vyhrazuje vlastnicné právo k Artiklu, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za daný Artikl Uživatelem

4.1.13     Provozovatel se zavazuje dodat Artikl Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Artiklu uvedené v uživatelském prostředí E-shopu jsou pouze orientační

4.1.14     Provozovatel zašle vždy Uživateli daňová doklad – fakturu v elektronické podobě a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do uživatelského prostředí E-shopu

4.1.15     Je-li Provozovatelem společně s Artiklem poskytnut dat, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (například odstoupením od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu s Artiklem Provozovateli vrátit i  poskytnutý dar;

4.1.16     Provozovatel poskytuje Uživateli na Artikl záruku, je-li záruční doba uveden u daného Artiklu v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedené záruka platí pouze pro Spotřebitele;

4.1.17     Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamovaný Artikl;

4.1.18     Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Artiklu uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Artikl v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Artiklu;

4.1.19     Nebezpeční ztráty, poškození a/nebo zničení Artiklu, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem;

4.1.20     Nebezpeční ztráty, poškození a/nebo zničení Artiklu, které je předmětem Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem;

5.    Uživatelský účet

5.1   Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2   Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3   Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5.4   Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za Škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5   V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. 1752 odst.1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14  dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dní 14 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

6.    Reklamační řád

6.1       Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Artikl při převzetí bez vad.

6.2       Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Artiklu, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3       Právo na dodání nového Artiklu, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4       Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Artiklu bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Artiklu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dadat nový Artikl bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5       Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Artiklu věděl, že Artikl má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6       Odpovědnost Provozovatele za vady Artiklu se nevztahuje na opotřebení Artiklu způsobené jeho obvyklým užíváním, u Artiklu prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Artiklu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Artikl měl při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Artiklu.

6.7       Je-li poskytována na Artikl záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8       Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Artiklu, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Artiklu obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Provozovatele.

6.9       V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Artiklu opravou u Artiklu, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10   Reklamace Artiklu, včetně odstranění vad daného Artiklu, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.11   Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.12   Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Artiklu.

6.13   Nárok na uplatnění práv z vad Artiklu zaniká v případě neodborné montáže nebo  neodborného uvedení Artiklu do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Artiklu v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci k Artiklu.

7.    Reklamační řád

 7.1   Uživatel tímto ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákonu), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:

-        správcem;

-        jakýmkoliv zaměstnancem správce;

-        jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

7.2   Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

-        jméno a příjmení, popř. firmu;

-        datum narození, identifikační číslo;

-        adresu (fakturační a dodací);

-        telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému účtu;

-        obchodní transakce Uživatele;

7.3   Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.

7.4   Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

-        zasílání obchodních nabídek správce;

-        marketingové účely;

-        poskytování osobních údajů třetím osobám;

-        zařazení osobních údajů do databází;

-        zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

-        platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb.

7.5   Uživatel prohlašuje, že je si vědom svých práv podle ust. §12 a §21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7.6   Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

-        strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

-        v písemné podobě.

7.7   Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

8.    Cookies

8.1   V souladu s ustanovením §89 odst.3 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

8.2   Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 24 měsíců.

8.3   Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel použiv, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

9.    Užívání E-shopu

9.1   Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

9.2   Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

9.3   Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.4   Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

9.5   V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

10. Prohlášení provozovatele

10.1   Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

10.2   Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Artiklů, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Artikl na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Artikl za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

10.3   Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Artiklu v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Artiklu a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.4   Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci „Můj účet“.

11. Zpětný odběr elektrospotřebičů

11.1   S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením §38 zákona č.185/2001Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele a to na adrese Špitálka 122/33, 602 00 Brno.

12. Rozhodné právo

12.1   Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanských zákoníkem.

13. Účinnost

13.1   Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 2.8.2017.